24/7 bereikbaar: 0593 - 522 456, ook voor spoed
Afspraak maken 0593 - 522 456

BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
In overeenstemming met de
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
Gezien het verzoek van Ast Beheer B.V. te Oudewater en Ast Farma B.V. te Oudewater
d.d. 12 januari 2018 tot wijziging van de handelsvergunninghouder van een
handelsvergunning;
Gelet op artikel 2.16 en artikel 2.18 van het Besluit diergeneesmiddelen;
Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen;
BESLUIT:

 1. De handelsvergunning van het diergeneesmiddel PREDNORAL 5 mg smakelijke
  tabletten voor honden en katten, ingeschreven d.d. 11 mei 1992 onder REG NL
  2909 wordt gewijzigd in dier voege dat in de handelsvergunning van het
  diergeneesmiddel in plaats van AST Beheer B.V. wordt gelezen AST Farma B.V..
 2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken behorende bij het
  diergeneesmiddel PREDNORAL 5 mg smakelijke tabletten voor honden en
  katten, REG NL 2909 treft u aan als bijlage I behorende bij dit besluit.
 3. De gewijzigde etikettering- en bijsluiterteksten behorende bij het
  diergeneesmiddel PREDNORAL 5 mg smakelijke tabletten voor honden en
  katten, REG NL 2909 treft u aan als bijlage II behorende bij dit besluit.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308
 4. Aan deze handelsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  Na wijziging van de handelsvergunning op verzoek van de handelsvergunninghouder
  dient:
  • de fabrikant het diergeneesmiddel met ongewijzigde productinformatie
  (etikettering en bijsluiter) niet meer te vervaardigen;
  • de bestaande voorraad met ongewijzigde productinformatie (etikettering
  en bijsluiter) binnen 6 maanden te worden afgelevert aan de groot- en/of
  kleinhandel.
 5. Dit besluit wordt aangetekend in het register bedoeld in artikel 7.2, eerste lid van
  de Wet dieren.
 6. De gewijzigde handelsvergunning treedt in werking op de datum van dagtekening
  dat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant.
  Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift
  indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als een
  bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit
  in de Staatscourant worden verzonden naar:
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219,
  8004 DE Zwolle en een afschrift hiervan aan het agentschap College ter Beoordeling van
  Geneesmiddelen (aCBG) – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen (BD), Postbus 8275,
  3503 RG Utrecht.
  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
  namens deze:
  Utrecht, 11 april 2018
  dhr. ir. F. Verheijen
  Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 3
  BIJLAGE I
  SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 4
 7. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL
  PREDNORAL 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
 8. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
  Per tablet:
  Werkzaam bestanddeel:
  Prednisolon 5 mg
  Hulpstoffen:
  Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.
 9. FARMACEUTISCHE VORM
  Tablet
 10. KLINISCHE GEGEVENS
  4.1 Doeldiersoorten
  Hond en kat
  4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten
  Hond en kat:
 • reumatologische/orthopedische aandoeningen: reumatoïde arthritis, arthrosis deformans,
  bursitis, tendinitis, peri-arthritis;
 • respiratoire aandoeningen; allergische bronchitis;
 • gastro-enterologische aandoeningen, chronisch actieve hepatitis;
 • ophtalmologische aandoeningen: aandoeningen van het achterste oogsegment, zoals
  chorioretinitis, papillitis, neuritis optica;
 • dermatologische aandoeningen; anti-inflammatoir: pyotraumatische dermatitis, allergische
  dermatitis, contactdermatitis, urticaria, ideopatische seborrhoeische dermatitis, acrale
  likdermatitis, juveniele cellulitis;
 • immunosuppressief lupus erythematosus.
  4.3 Contra-indicaties
 • virusinfecties;
 • diabetes mellitus;
 • osteoporose;
 • hartafwijkingen;
 • nierafwijkingen;
 • schimmelinfecties;
 • cornea ulcera;
 • brandwonden;
 • toediening in hoge doseringen aan drachtige dieren.
  4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
  Geen.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 5
  4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
  Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
  Geen.
  Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
  toedient
  Geen.
  4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)
 • mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en
  septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij
  belasting van het dier, zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie, vertraging van de wondgenezing;
 • osteoporose;
 • remming van de lengtegroei van beenderen;
 • huidatrofie;
 • diabetes mellitus;
 • polyurie;
 • polydipsie;
 • polyfagie;
 • euforie;
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • pancreatitis;
 • hyperlipidaemie;
 • toename van de lipolysis;
 • vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-systeem;
 • afname van de thyroïdsynthee;
 • toename van de parathyroïdsynthese;
 • morbus cushing.
  4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
  Niet toedienen aan drachtige dieren.
  4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
  Fenytoïne, barbituraten, efedrine en rifampicine kunnen de metabole klaring van
  corticosteroïden versnellen met als gevolg verlaagde bloedspiegels en verminderde
  fysiologische werking.
  Toediening samen met kaliumuitdrijvende diuretica kan hypokaliemie veroorzaken; controle
  hierop is dan noodzakelijk.
  Gelijktijdige toediening met salicylzuurderivaten leidt tot een additief ulcerogeen effect.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 6
  4.9 Dosering en toedieningsweg
  Oraal:
 • Bij acute aandoeningen: 0,5 tot 4 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag
 • Bij chronische aandoeningen: 2 tot 4 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag
  gedurende 3 dagen; vervolgens 1 tot 2 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag
  gedurende 5 dagen; vervolgens 1 tot 2 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht om de dag;
  met intervallen van een week wordt de dosering dan nog gehalveerd tot de minimale
  werkzame dosering wordt bereikt.
  Hond om 08.00 uur ‘s morgens en kat om 22.00 uur ‘s avonds doseren in verband met verschil
  in dagritme.
  4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
  Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 4.6.
  4.11 Wachttermijn
  Niet van toepassing.
 1. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
  Farmacotherapeutische groep: Glucocorticosteroïd
  ATCvet-code: QH02AB06
  5.1 Farmacodynamische eigenschappen
  Prednisolon is een semisynthetisch corticosteroïd, afgeleid van het natuurlijke hydrocortison
  (cortisol). Het effect op de mineraal- en glucosehuishouding is echter minder (ongeveer de
  helft) dan dat van cortisol. Hierdoor worden hinderlijke vochtretentie en hypertensie beperkt.
  De werkzaamheid van prednisolon is anti-inflammatoir: wanneer een ontstekingsreactie
  doelmatig is (bijvoorbeeld ter voorkoming van verdere invasie van micro-organismen) werkt
  onderdrukking van dit verdedigingsmechanisme averechts; wanneer echter de ontstekingsreactie
  excessief is en/of niet doelmatig (bijvoorbeeld een reactie op een auto immuun of allergisch
  proces), dan wordt de ontstekingsreactie als verdediging erger dan de kwaal en kan
  onderdrukking door corticosteroïden van groot therapeutisch belang zijn.
 • Door een eiwitkatabool effect wordt de vorming van granulatieweefsel geremd.
 • De ontstekingsremming wordt tevens bereikt door de stabiliserende werking van prednisolon
  op de lysosomenmembraan.
 • Corticosteroïden verminderen door het bevorderen van vasoconstrictie en het verlagen van
  de capillaire permeabiliteit het ontstaan van ontstekingsexudaat en lokaal oedeem.
 • Anti-allergisch effect en immuunsuppressie: deze effecten hangen ten dele samen met de
  ontstekingsremmende werking en zijn vooral gericht tegen cellulaire (T-lymfocyten)
  immunoreactiviteit.
  Aangezien corticosteroïden hun therapeutische werkzaamheid pas na uren ontplooien, zijn ze
  minder geschikt voor de behandeling van (acute) anafylactische reacties, zoals bijvoorbeeld
  septische shock. Dit geldt voor oraal toegediende corticosteroïden; parenteraal toegediende
  corticosteroïden werken direct.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 7
  5.2 Farmacokinetische eigenschappen
  Prednisolon wordt na orale toediening goed geabsorbeerd vanuit het maagdarmkanaal en
  diffundeert in alle weefsels, in de lichaamsvloeistoffen en zelfs in de cerebrospinale vloeistof.
  Prednisolon wordt sterk aan plasma-eiwitten gebonden. Het wordt in de lever gemetaboliseerd
  en uitscheiding vindt grotendeels plaats via de nieren.
 1. FARMACEUTISCHE GEGEVENS
  6.1 Lijst van hulpstoffen
  Cellactose 80
  Natrium zetmeel glycolaat
  Magnesiumstearaat
  Kipsmaakstof
  Gedroogde gist
  6.2 Onverenigbaarheden
  Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
  6.3 Houdbaarheidstermijn
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar
  6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
  Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de originele
  verpakking.
  6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking
  Al/PVC blisterverpakking van 10 tabletten in kartonnen doos.
  6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte
  diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend
  afvalmateriaal
  Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met
  de nationale vereisten te worden verwijderd.
 2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
  BRENGEN
  AST Farma B.V.
  Wilgenweg 7
  3421 TV Oudewater
 3. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
  REG NL 2909
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 8
 4. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE
  VERGUNNING
  Datum van eerste vergunningverlening: 11 mei 1992
  Datum van laatste verlenging: 11 mei 2002
 5. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
  10 april 2018
  KANALISATIE
  UDA
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 9
  BIJLAGE II
  ETIKETTERING EN BIJSLUITER
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 10
  A. ETIKETTERING
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 11
  GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
  Kartonnen doos
 6. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
  Prednoral 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
  Prednisolon
 7. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
  Per tablet:
  Werkzaam bestanddeel:
  Prednisolon 5 mg
 8. FARMACEUTISCHE VORM
  Tablet
 9. VERPAKKINGSGROOTTE
  500 tabletten
 10. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
  Hond en kat
 11. INDICATIES
 • reumatologische/orthopedische aandoeningen: reumatoïde arthritis, arthrosis deformans, bursitis,
  tendinitis, peri-arthritis;
 • respiratoire aandoeningen; allergische bronchitis;
 • gastro-enterologische aandoeningen; chronisch actieve hepatitis;
 • ophtalmologische aandoeningen: aandoeningen van het achterste oogsegment, zoals chorioretinitis,
  papillitis, neuritis optica;
 • dermatologische aandoeningen; anti-inflammatoir: pyotraumatische dermatitis, allergische
  dermatitis, contactdermatitis, urticaria, ideopatische seborrhoeische dermatitis, acrale likdermatitis,
 • juveniele cellulitis;
 • immunosuppressief lupus erythematosus.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 12
 1. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
  Oraal:
 • Bij acute aandoeningen: 0,5 tot 4 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag
 • Bij chronische aandoeningen: 2 tot 4 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag gedurende
  3 dagen; vervolgens 1 tot 2 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen;
  vervolgens 1 tot 2 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht om de dag; met intervallen van een
  week wordt de dosering dan nog gehalveerd tot de minimale werkzame dosering wordt bereikt.
  Hond om 08.00 uur ‘s morgens en kat om 22.00 uur ‘s avonds doseren in verband met verschil
  in dagritme.
  Lees vóór gebruik de bijsluiter.
 1. WACHTTERMIJN
 2. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
  Lees voor gebruik de bijsluiter.
 3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM
  Exp:.
 4. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
  Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de originele verpakking.
 5. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE
  DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
  Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
  vereisten te worden verwijderd.
 6. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
  VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
  GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING
  Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. – UDA
 7. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”
  Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 13
 8. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
  HANDEL BRENGEN
  AST Farma B.V.
  Wilgenweg 7
  3421 TV Oudewater
 9. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
  REG NL 2909
 10. PARTIJNUMMER FABRIKANT
  Lot.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 14
  GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN
  WORDEN VERMELD
  Alu/PVC blisters
 11. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
  Prednoral 5 mg
 12. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
  BRENGEN
  AST
 13. UITERSTE GEBRUIKSDATUM
  <>
 14. PARTIJNUMMER
  Lot
 15. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”
  Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. – UDA
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 15
  B. BIJSLUITER
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 16
  BIJSLUITER
  Prednoral 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
 16. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
  HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
  VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
  Registratiehouder:
  AST Farma B.V.
  Wilgenweg 7
  3421 TV Oudewater
  Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
  Lelypharma B.V.
  Zuiveringweg 42
  8243 PZ Lelystad
 17. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
  Prednoral 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
  Prednisolon
 18. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
  Per tablet:
  Werkzaam bestanddeel:
  Prednisolon 5 mg
 19. INDICATIES
  Hond en kat:
 • reumatologische/orthopedische aandoeningen: reumatoïde arthritis, arthrosis deformans, bursitis,
  tendinitis, peri-arthritis;
 • respiratoire aandoeningen; allergische bronchitis;
 • gastro-enterologische aandoeningen, chronisch actieve hepatitis;
 • ophtalmologische aandoeningen: aandoeningen van het achterste oogsegment, zoals chorioretinitis,
  papillitis, neuritis optica;
 • dermatologische aandoeningen; anti-inflammatoir: pyotraumatische dermatitis, allergische
  dermatitis, contactdermatitis, urticaria, ideopatische seborrhoeische dermatitis, acrale likdermatitis,
  juveniele cellulitis;
 • immunosuppressief lupus erythematosus.
 1. CONTRA-INDICATIES
 • virusinfecties ;
 • diabetes mellitus ;
 • osteoporose;
 • hartafwijkingen;
 • nierafwijkingen;
 • schimmelinfecties;
 • cornea ulcera;
 • brandwonden;
 • toediening in hoge doseringen aan drachtige dieren.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 17
 1. BIJWERKINGEN
 • mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht afnemende weerstand tegen alle
  ziekteverwekkers;
 • verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties,
  immunosuppressieve werking;
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij belasting
  van het dier, zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie, vertraging van de wondgenezing
 • osteoporose;
 • remming van de lengtegroei van beenderen;
 • huidatrofie;
 • diabetes mellitus;
 • polyurie;
 • polydipsie;
 • polyfagie ;
 • euforie;
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • pancreatitis;
 • hyperlipidaemie;
 • toename van de lipolysis;
 • vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-systeem;
 • afname van de thyroïdsynthee;
 • toename van de parathyroïdsynthese;
 • morbus cushing.
  Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
  vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
 1. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
  Hond en kat
 2. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
  TOEDIENINGSWEG
  Oraal
 • Bij acute aandoeningen: 0,5 tot 4 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag
 • Bij chronische aandoeningen: 2 tot 4 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3
  dagen; vervolgens 1 tot 2 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen;
  vervolgens 1 tot 2 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht om de dag; met intervallen van een week
  wordt de dosering dan nog gehalveerd tot de minimale werkzame dosering wordt bereikt.
 1. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
  Hond om 08.00 uur ‘s morgens en kat om 22.00 uur ‘s avonds doseren in verband met verschil in
  dagritme.
 2. WACHTTERMIJN
  Niet van toepassing.
  BD/2018/REG NL 2909/zaak 645308 18
 3. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
  Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Bewaren in de originele verpakking.
  Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
  Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.
 4. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
  Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
  Niet toedienen aan drachtige dieren.
  Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
  Fenytoïne, barbituraten, efedrine en rifampicine kunnen de metabole klaring van corticosteroïden
  versnellen met als gevolg verlaagde bloedspiegels en verminderde fysiologische werking.
  Toediening samen met kaliumuitdrijvende diuretica kan hypokaliemie veroorzaken; controle hierop is
  dan noodzakelijk.
  Gelijktijdige toediening met salicylzuurderivaten leidt tot een additief ulcerogeen effect.
  Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
  Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 6
  Onverenigbaarheden
  Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen
 5. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE
  DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
  Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
  vereisten te worden verwijderd.
 6. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
  10 april 2018
 7. OVERIGE INFORMATIE
  Al/PVC blisterverpakking van 10 tabletten in kartonnen doos.
  REG NL 2909
  KANALISATIE
  UDA
De eerste keer?

Bel ons & kom langs

Contact

© 2024 Huisdierenpraktijk Beilen
Online vooruit met Webba